Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1.     Všeobecné ustanovenie

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti MP Academy, s. r. o. so sídlom Vysokoškolákov 1760/13, 010 08 Žilina, IČO: 55620370, DIČ: 2122033991 (ďalej len “predávajúci”) a zákazníkov spoločnosti, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou MP Academy, s. r. o. ako “predávajúcim” a zákazníkom ako “kupujúcim”, pričom predmetom takejto zmluvy je nákup tovaru cez internetový obchod na internetovej stránke www.eshop.mladypodnikavec.sk

Predávajúcim je spoločnosť MP Academy, s. r. o., so sídlom Vysokoškolákov 1760/13, 010 08 Žilina, IČO: 55620370, DIČ: 2122033991, tel. +421 948 704 415, e-mail: info@mpacademy.sk (ďalej len “predávajúci”).

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru alebo služby, ktorú predávajúci ponúka. Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar alebo službu, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru alebo služby. Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou predpredaja, aby jej predávajúci zaobstaral tovar alebo službu, ktorú bude mať zaradenú v ponuke, s úmyslom kúpy daného tovaru alebo služby. Kupujúci má povinnosť po odoslaní predpredaja tovar po uvedení do predaja si objednať s povinnosťou platby.

Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 9. 2023 a sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2.     Objednávanie tovaru a uzatvorenie zmluvy

Tovar alebo službu môže kupujúci objednávať prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.eshop.mladypodnikavec.sk

Objednávka sa uskutoční potvrdením funkcie “objednať s povinnosťou platby”, pričom odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar alebo službu a zaplatiť za tovar alebo službu dohodnutú cenu. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len

„zákon“).

Do 24 hodín po spracovaní objednávky predávajúci na emailovú adresu zadanú kupujúcim zašle potvrdenie o prijatí objednávky, ktoré bude obsahovať číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru alebo služby, údaj o cene tovaru alebo služby a nákladoch na doručenie (poštovné), spôsob platby, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie, ktoré vyžaduje zákon. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné. Ak kupujúcemu nepríde potvrdenie o prijatí objednávky, je povinný si skontrolovať priečinok spamu alebo reklamy.

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho upravuje článok 7. Odstúpenie od zmluvy týchto obchodných podmienok.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar alebo službu. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar alebo službu, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť).

3.     Ceny

Predávajúci nie je platcom DPH. Všetky ceny tovarov a služieb sú uvádzané ako konečné.

K základnej cene tovaru je pripočítaná cena za dopravu tovaru a balné. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy).

4.     Platby

Platiť za tovar alebo služby môže kupujúci na základe faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:

  1. v hotovosti pri osobnom odbere,
  2. vopred prevodom na účet – bankový prevod (tovar bude kupujúcemu odoslaní predávajúcim až po pripísaní platby na účet predávajúceho),
  3. dobierkou až pri prevzatí tovaru.

Platba je možná v EUR. Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

5.     Dodacie podmienky

Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom.

V prípade, že nie je možné dodať tovar alebo službu v štandardnej dodacej lehote, o situácii upovedomíme zákazníka e-mailom a oznámime mu predpokladaný termín dodania tovaru alebo mu navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet.

6.     Doručenie tovaru

Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto odberu určené v objednávke.

Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty formou doporučeného listu/balíka.

Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru zákazník písomne potvrdí v dodacom liste. Spolu s tovarom obdrží zákazník účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že máme nedostatok tovaru a tak Vami objednaný tovar Vám môžeme dodať v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platíte ako za jeden balík.

7.     Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo služby. Odstúpenie od zmluvy je možné prostredníctvom formulára, ktorý si kupujúci môže uložiť/vytlačiť. Dokument sa nachádza na stránke www.eshop.mladypodnikavec.sk

Tovar na vrátenie musí byť nepoškodený, kompletný, vrátane priloženého dokladu o kúpe (faktúra) a vyplnení formulár pre odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu alebo služby, kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci.

Po splnení podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný prevziať tovar naspäť a vrátiť kupujúcemu celú cenu zaplatenú za tovar a náklady na poštovné v lehote 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Predávajúci nie je povinný pri odstúpení od

zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru vrátiť kupujúcemu platby skôr, ako mu bude tovar doručený alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tohto tovaru predávajúcemu napríklad preukázaním podacieho lístku na pošte. Kupujúci je povinný zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

8.     Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Pokiaľ má kupujúci za to, že boli porušené niektoré jeho spotrebiteľské práva, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov, a to na základe osobitného zákona č. 391/2015

Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení sporov“).

Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle článku 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú.v. EÚ L 165, 18.6.2013) je možné podať cez online platformu alternatívneho riešenia sporov http://ec.europa.eu/odr.

9.     Záruky a reklamácie

Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra) a reklamačný formulár, ktorý kupujúci nájde na stránke www.eshop.mladypodnikavec.sk

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry a popisom vady.

10. Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru alebo služby prostredníctvom internetového obchodu www.eshop.mladypodnikavec.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ”).

K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.

Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

11. Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť a platnosť dňa 1. 9. 2023